گنج مربوط به نماد تفنگ

گنج مربوط به نماد تفنگ چیست؟ در باستان در مناطق شمال غربی کشور در بعضی نقاط علامت های از قبیل تفنگ نیز مشاهده شده در زیر تفسیر احتمالی این نماد را برای شما بیان می کنیم

  1.  اشیای غیر طبیعی در ۱ الی ۲۵ قدمی جلویش باید جستجو شود. تفنگ منفجر نشده : دفینه متعلق به دوران صفوی می باشد. تقریبا در جهت لوله تفنگ ۲۶ تا ۲۷ متری آن می باشد. تفنگ ترکیده نیز ۴۴ تا ۴۵ قدم می باشد.
  2. در جهت لوله تفنگ، باید کاوش انجام شود. اگر نقش تفنگ منفجر شده وجود داشته باشد، دفینه در مسافت های دور تر بوده، اگر نقش تفنگ منفجر نشده وجود داشته باشد، دفینه در مسافت های نزدیکتر می باشد.
  3. اگر نقش تفنگ در حالی رسم شده باشدکه گلوله در حال خارج شدن از آن باشد، تعداد گلوله ها و فاصله بین آنها مهم می باشد. آخرین گلوله خیلی مهم می باشد. احتمال این وجود دارد که دفینه متعلق به راهزنان بوده و به صورت چند تکه دفن شده است.
  4. اگر روی تفنگ علامت صلیب یا نشان ضربدر وجود داشته باشد، دفینه در ۴ قدمی آن بوده و با ابزار الکترونیکی قابل تثبیت می باشد.

تفنگ (خان دار) بزرگترین مقیاس، تفنگ می باشد. اگر تفنگ ترکیده باشد، ۶۰تا ۷۰ متری را نشان می دهد.

گنج مربوط به نماد تفنگ

گنج مربوط به نماد تفنگ

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0