دانلود کتاب سکه های طبرستان

کتاب سکه های طبرستان در مورد تمامی سکه های دوران امرای عباسی و انواع سکه های اسلامی عکسها و سرگذشت های آنان پرداخته است. این کتاب بسیار مفید برای علاقه مندان به شناختن سکه های اسلامی و باستانی و مناسب برای دانشجویان باستان شناسی و علاقه مندان به عتیقه جات می باشد. در زیر مباحثی در مورد امرای تبرستانی و سکه های این ادوار ارائه شده است.

کتاب سکه های اولیه طبرستان

کتاب سکه های اولیه طبرستان

سکه های طبرستان

پـس از سـقوط دولـت ساسـانی وکـشته شـدن یزرگـرد سـوم ،آخـرین شـهریار ساســانی در مــرو 625م، ضــرب ســکه هــاي ساســانی در شــمال ایــران بــه وسیله یکی از خانـدانهاي بـزرگ محلـی بـه نـام «گاوبارگـان» ادامـه یافـت آنـان از نــسل جاماســب ، پادشــاه ساســانی بودنــد کــه در ســالهاي 489-501 بــر ایــــران حکومــــت مــــی کــــرد . ایــــن سلــــسله بــــه مــــدت 119 ســــال (22-141هـــ /642-761 م) بــر تبرســتان حکومــت کردنــد .نخــستین فرمــانرواي ایـن سلـسله «گیـل» ملقـب بـه « گـاو بـاره» بـود کـه بـر رویـان وگـیلان فرمـان میرانــد و ادعـا مــی کــرد کــه فرمانرویــایی آن خطــه را یزگــرد ســوم بــه او داده اســت پــس از گیــل فرزنــدش ، دابویــه ، جانــشین او گردیــد وســپس فُرخــات ،
دازمهـر وخورشـید بـه ترتیـب حکومـت کردنـد . ازگیـل ودابویـه هنـوز سـکه اي یافت نـشده ، محتمـل اسـت کـه ضـرب سـکه زمـات فرخـان آغـاز گردیـده باشـد ازفرخان دازمهر وخورشید سکه هاي زیبا ومتعددي دردرست است .

مشخصات سکه های تبرستان

جنس سـکه هـاي تبـري ازنقـره وبرنـز ، عمـدتا از جـنس نقـره هـستند . بـر روي سـکه تـصویر خـسرو دوم (پرویـز) فرمـانرواي ساسـانی درحـالی کـه بـه سـمت راســت مــی نگــرد ، نقــش گردیــده اســت ، در مقابــل تــصویر نــام فرمــانروايتبرسـتان بـه خـط پهلـوي نوشـته شـده و پـشت تـصویر فرومـانروا عبـارت ایـن نقـش مربـوط بـه سـالهاي آخـر سـلطنت خـسرو اسـت کـه از روي آخـرین سـکه هــاي او طراحــی واقتبــاس گردیــده اســت .در مقابــل تــصویر ،نــام فرمــانروا ، عبـارت «فرافـزود» بـه چـشم مـی خـورد تـاج فرمـانروا نیـز همـان تـاج خـسرو اســت کــه بــا بــال شــاهین، مظهــر بهــرام الهــه آتــش و پیــروزي تــزیین شــده.
تــصویر فرمــانروا در دو قــاب دایــره شــکل محــصور گردیــده روي ســکه درحاشیه خارج دایره ها بـا تـصویر مـاه وسـتاره وتـشتر کـه از سـمبلهاي دیـن زردتــشت هــستند . مــزین گردیــده اســت .

سکه امرای عباسی سکه های اسلامی

سکه امرای عباسی سکه های اسلامی

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0