نشانه علامت دست و جوغن در دفینه یابی

نشانه علامت دست و جوغن در دفینه یابی چیست ؟ درمورد نمادهایی که در واقعیت یک جفت هستن مثل دست و پا و هر چنین عضوی که به شکل نماد ایجاد شدن به دلیل زوج بودن و جفت داشتن همیشه در تفسیر و نقطه کردن و جهت درست رو رفتن باید دو حالت و دو نماد جهت دهنده در کنار خودشون داشته باشن .

نشانه علامت دست و جوغن در دفینه یابی

نشانه علامت دست و جوغن در دفینه یابی

نشانه علامت دست و جوغن در گنج یابی

یعنی درتصویر شما یک تک جوغن کوچکرو دارید و درپایین عکس سنگ به شکل یک نوک پیکان جهت داده شده که کاملا نک پیکان با تک جوغن در یک راستا هستن و دراین حالت و در کار نماد دست یعنی جهت درست پس دو جهت دهنده قدرت بیشتری در اثبات کردن مسیر درست دارن و حالا شما اگر نماد دست داشته باشید و فقط یک تک جوغنرو درکنارش داشته باشید در صورتی نماد جوغن جهت میده که در در موازی با انگشت متفاوت قرار بگیره و باز دراین حالت دوجهت دهنده خواهیم داشت یکی انگشت و دیگری باز جوغن واگر نماد دستی داریم که انگشت شصت کاملا و به وضوح نمایان هست که مسیرو مشخص کرده و یک جوغن کوچک در خارج از مسیر انگشت شصت قرار گرفته دراین حالت انگشت اولویت بر جوغن دارد

پس درمورد نشانه علامت دست و جوغن درحالت تکمیل کننده برنامه ریزی شده و باید درکنار یک نماد دیگر جهترو مشخص کنن

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0